Czym jest SII?

Jump to content
Forum inwestorów indywidualnych - SII

LZMO OSTATNIA SZANSA obligatariusze serii b i c


Recommended Posts

Dzień dobry. Jestem jednym z poszkodowanych obligatariuszy LZMO. Posiadam informacje o zbliżającym się zakończeniu postępowania likwidacyjnego i prawdopodobnym braku uzyskania odszkodowania z masy upadłości. Z drugiej strony wiem również, że obecny administrator zabezpieczenia również już nie wykaże więcej działań w sprawie dochodzenia naszych pieniędzy. Posiadam jednak kontakt do kancelarii, która jest gotowa podjąć się występowania w charakterze administratora hipoteki dla obligacji serii B i C w celu doprowadzenia do ich zlicytowania przez komornika. Oferta kancelarii jest taka, że koszty działania administratora ponoszą obligatariusze (ze swojej kieszeni na początek mieliby wypłacić ok. 500 zł netto od osoby, zaś przy podziale sum uzyskanych z likwidacji kancelaria zatrzymywałaby dla siebie dodatkowe 5 %). Warunkiem przystąpienia do procedury zmiany administratora jest wyrażenie przez co najmniej 66 % wszystkich obligatariuszy obydwu serii zainteresowania uczestnictwem w takim działaniu." Jeżeli ktokolwiek jest tym zainteresowany proszę o kontakt - skieruję go do kancelarii.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt obligacjelzmo@gmail.com
Pozdrawiam poszkodowany, ale zdeterminowany

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

https://obligacje.pl/pl/a/syndyk-lzmo-prosi-obligatariuszy-o-kontakt1 

Syndyk masy upadłościowej LZMO w upadłości   S.A. informuje, iż w związku ze zbliżającym się zakończeniem prowadzonego postępowania upadłościowego, iż z uwagi na zaprzestanie prowadzenia działań sądowych przez dotychczasowego administratora hipoteki Cellica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Syndyk podjął rozmowy z zainteresowanym podmiotem, mającym przejąć obowiązki administratora hipoteki dla obligacji B i C. 
Z uzyskanej przez syndyka informacji wynika, iż dla zmiany administratora wymagane jest uzyskanie zainteresowania co najmniej 66 proc. obligatariuszy oraz zadeklarowania przez każdego z nich odpowiedniego partycypowania w wynagrodzeniu administratora hipoteki. 
Osoby, które posiadają w/w obligacje i są zainteresowane powyższymi działaniami, prosi się o kontakt z biurem Syndyka pod numerem 68/ 470-70-71 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: syndykbiuro@o2.pl   (w tytule – LZMO administracja hipoteki). 

Link to post
Share on other sites
  • 5 weeks later...
Witam

Przeszło 60 obligatariuszy LZMO serii B i C wyraziło zainteresowanie przystąpieniem do "grupy" w celu wyłonienia nowego Administratora Hipoteki.

Zachęcam kolejne jeszcze niezdecydowane osoby do kontaktu z biurem Syndyka pod numerem 68/ 470-70-71 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: syndykbiuro@o2.pl   (w tytule – LZMO administracja hipoteki). 

 

Lub proszę o kontakt ze mną na maila obligacjelzmo@gmail.com

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

Poniżej info przekazane z kancelarii

Szanowni Państwo, 
 
Informujemy, iż w dniu 13 marca 2020 r. zostały przesłane do Sądu Rejonowego w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych wnioski w przedmiocie zmiany administratora hipoteki dla nieruchomości stanowiących zabezpieczenie obligacji serii B i C, wyemitowanych przez LZMO S.A.
Wzmianki o złożonych wnioskach w księgach wieczystych nieruchomości pojawiły się w dniu 17 i 20 marca 2020 r.  
Aktualnie oczekujemy zmiany istniejących wpisów przez Sąd, co umożliwi kancelarii podjęcie odpowiednich działań prawnych wobec dłużnika rzeczowego, tj. Res Immobiles sp. z o.o.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Sądzie Rejonowym w Żarach, przybliżony czas oczekiwania na dokonanie wpisu w księgach wynosi ok. 3 miesiące do dnia złożenia wniosków. Wskazujemy jednak,
iż z uwagi na panującą epidemię koronawirusa termin ten może ulec wydłużeniu. W celu przyspieszenia rozpatrywania złożonych wniosków, zostały przez nas wysłane do Sądu odpowiednie pisma ponaglające.
O dalszych zdarzeniach będziemy Państwa informować na bieżąco.
Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie otrzymał z jakichkolwiek przyczyn od nas umowy, lub nie została ona odesłana z podpisami przedstawiciela nowego administratora, prosimy o kontakt z kancelarią

Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...

Poniżej nowe info od Administratora Hipoteki

 

Informacja dotycząca obligatariuszy obligacji serii B LZMO S.A. w upadłości

 

Administrator informuje, iż do dnia ukazania się niniejszego komunikatu zwróciło się do niego
z zawiadomieniem podęcia działań prawnych z ustanowionego przedmiotu zabezpieczenia ok. 39 obligatariuszy serii B.

 

Z uwagi na fakt, iż do dnia ukazania się niniejszego komunikatu emitent nie zaspokoił należności wynikających z obligacji, administrator podejmuje działania mające na celu uzyskanie prawomocnego wyroku, umożliwiającego wszczęcie egzekucji z ustanowionej hipoteki.

 

Administrator informuje, iż w dniu 3 września 2020 r. otrzymał odpis skargi na orzeczenie referendarza sądowego, złożoną przez spółkę Res Immobiles sp. z o.o. (właściciela nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia Państwa obligacji). Przedmiotem skargi jest zmiana wpisu w księgach wieczystych nieruchomości, związanego z wpisem MWW Trustees sp. z o.o. jako administratora hipoteki w miejsce poprzedniego administratora Cellica sp. z o.o. W ocenie Res Immobiles sp. z o.o. zmiana administratora jest niedopuszczalna.

 

Administrator informuje, iż podejmie działania prawne mające na celu oddalenie złożonej skargi oraz doprowadzenie procesu zmiany administratora w księdze wieczystej do prawomocnego zakończenia.

 

Tym samym informujemy, iż do dnia rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych złożonej skargi na postanowienie o wpisie MWW Trustees sp. z o.o. jako administratora, działania związane z wniesieniem powództwa o zapłatę przez administratora w Państwa imieniu muszą zostać wstrzymane. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż dokumentacja przesłana przez Państwa wystarcza na sporządzenie pozwu w sprawie, poniżej przedstawiamy Państwu informację dotyczącej opłat sądowych koniecznych do wniesienia powództwa.

 

 

Administrator informuje, iż dochodzenie należności w ramach postępowania przed sądem jest związane z koniecznością poniesienia opłaty sądowej.

 

Roszczeń z obligacji można dochodzić w trybie nakazowym. Postępowanie nakazowe jest postępowaniem zarezerwowanym wyłącznie dla poszczególnych kategorii roszczeń, w których roszczenie dochodzone przez powoda jest udokumentowane w szczególny, wymagany przepisami prawa sposób.

 

Mając na względzie art. 485 KPC - rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym jest dopuszczalne m.in. w sytuacji, gdy powód dysponuje i jest w stanie przedłożyć w sądzie zaakceptowany przez dłużnika rachunek.

 

Koszty opłaty od pozwu związanej z postępowaniem nakazowym zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd pobiera w wysokości  ¼ opłaty stosunkowej. Pozostałe ¾ opłaty ponosi pozwany, gdy zaskarża wydany przez Sąd nakaz zapłaty.  

 

Jednakże Administrator wskazuje, iż to czy sprawa zostanie rozpoznana w postępowaniu nakazowym zależeć będzie od stanowiska Sądu. Sąd rozpoznający sprawę może wydać zarządzenie o braku podstaw do rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym i wezwać do uzupełniania brakującej opłaty sądowej od pozwu – w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty w postępowaniu zwykłym (5 % wartości dochodzonych roszczeń). Wobec powyższego Administrator zdecydował o pobraniu opłaty stosunkowej w postępowaniu zwykłym, aby w razie zarządzenia Sądu o braku podstaw do rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu nakazowym możliwie najszybciej uzupełnić brakującą opłatę sądową.

 

W przypadku rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym, pozostała opłata sądowa zostanie Państwu zwrócona na właściwy rachunek bankowy.

 

Wysokość opłaty sądowej jest uzależniona od wysokości dochodzonych roszczeń i wynosi odpowiednio:

 

WARTOŚĆ ROSZCZEŃ

WYSOKOŚĆ OPŁATY

 

do 500 złotych

30 złotych

ponad 500 złotych do 1500 złotych

100  złotych

ponad 1500 złotych do 4000 złotych

200 złotych

ponad 4000 złotych do 7500 złotych

400 złotych

ponad 7500 złotych do 10 000 złotych

500 złotych

ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych

750  złotych

ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych

1 000 złotych

Ponad 20 000 złotych

5 % wartości roszczenia

 

W związku z powyższym informujemy, iż należnych opłat (w wysokości ustalonej w sposób przedstawiony poniżej) należy dokonać na rachunek bankowy o numerze 63 1140 2017 0000 4102 1226 5312 należący do administratora zabezpieczenia, tj. MWW Trustees sp. z o.o., tytułem opłaty od pozwu.

 

W celu obliczenia opłaty sądowej należnej od przysługujących Państwu roszczeń, niniejszym wskazujemy następujący sposób wyliczenia opłaty:

 

Należy postępować zgodnie z przedstawioną kolejnością:

 

1.    liczba objętych obligacji  x  1000 = A

2.    liczba objętych obligacji x 22,05 = B

3.    liczba objętych obligacji x 22,05= C

4.    A + B + C= D

5.    Jeżeli D wynosi:

1)      maksymalnie 20.000,00 zł wówczas należy uiścić opłatę sądową zgodnie z tabelą zamieszczoną powyżej;

2)      więcej niż 20.000,00 zł wówczas wysokość należnej opłaty sądowej należy wyliczyć poprzez następujące działanie: D x 5 % = opłata sądowa.

 

gdzie:

1000 – stanowi wartość nominalną jednej obligacji

22,05 – stanowi wartość odsetek od jednej obligacji za IX i X okres odsetkowy jakie miały zostać wypłacone w dniu wykupu

D – stanowi wysokość łącznych roszczeń dochodzonych przez obligatariusza.

 

O terminie uiszczenia opłat na poczet pozwu zostaną Państwo poinformowani w ramach odrębnego komunikatu, po zakończeniu postępowania dotyczącego rozpatrzenia skargi złożonej przez Res Immobiles sp. z o.o.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: pomoc@mwwlaw.pl

Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...